BHXH tỉnh Hải Dương: Hướng dẫn tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

14/08/2020 10:34 AM


Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương vừa ban hành Công văn số 1200/BHXH -QLT ngày 14 tháng 8 năm 2020 về việc hướng dẫn tiếp tục tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Công văn chi tiết đính kèm!

Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng