BHXH tỉnh Hải Dương - Triển khai Quyết định số 1040/QĐ-BHXH

20/08/2020 11:04 AM


Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương vừa ban hành Công văn số 1219/BHXH-QLT ngày 20/8/2020 về việc triển khai Quyết định số 1040/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 18/8/2020 về việc ban hành mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

BHXH tỉnh đề nghị các đơn vị tìm hiểu nội dung của Quyết định để thực hiện. 

Công văn chi tiết đinh kèm 

Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng